PRZETARGI

Farm Innovations sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym pod nazwą:

STWORZENIE ORAZ WYKONANIE SYSTEMU POMIARU I MONITOROWANIA FUNKCJI ŻYCIOWYCH KRÓW

Nr postępowania: SAIND/1/8/2018

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin składania ofert upływa dnia: 07.09.2018r.
O godzinie: 17:00

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
• Przedmiotem zamówienia jest stworzenie i wykonanie Systemu pomiaru i monitorowania funkcji życiowych krów składającego się z zestawu urządzeń umożliwiających bezprzewodowy odbiór wyniku pomiaru temperatury ciała krów.
• W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług polegających w szczególności na:
• przygotowaniu i stworzeniu architektury Systemu wraz z niezbędną dokumentacją poprzedzoną wykonaniem analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych niezbędnych dla działania Systemu,
• stworzeniu i budowie prototypu oraz demonstratora produktów, tj. zestawu składającego się z microchipa, obroży/transmitera i koncentratora danych, wraz z niezbędną dokumentacją w celu sprawdzenia działania Systemu w ramach testów przedwdrożeniowych oraz wykonaniu integracji Systemu z aplikacją stado.pl,
• wykonaniu testów działania Systemu i produktu, o którym mowa powyżej, przy udziale zwierząt w gospodarstwie wiejskim lub hodowli zwierząt na terytorium Polski w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
• wdrożeniu i utrzymaniu Systemu obejmującego w szczególności produkcję produktu, o którym mowa powyżej, w skali komercyjnej, udzielenie i realizację gwarancji na System i produkt oraz utrzymanie Systemu, w tym Rozwiązania Informatycznego.
• Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o postanowienia Projektu Umowy 
a w szczególności o zakres rzeczowy zawarty w Załączniku nr 1 do Projektu Umowy, stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ. Specyfikacja przedmiotu zamówienia stanowiąca zakres rzeczowy (Załącznik nr 1 do Projektu Umowy) udostępniana będzie zainteresowanym Wykonawcom po złożeniu przez nich Oświadczenia Wykonawcy o zachowaniu poufności o treści stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ, w trybie zgodnym z pkt VI niniejszego SIWZ.
• Do oferty należy dołączyć:
• Szczegółową kalkulację wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich kosztów, w tym produkcji prototypu oraz urządzeń, a także utrzymania i wsparcia Systemu,
• Opis założeń i ryzyk oraz sposoby ich mitygacji,
• Sposób montażu poszczególnych elementów systemu,
• Harmonogram rzeczowy przedstawiający realizację prac z uwzględnieniem terminów i etapów, określonych w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ,
• Warunki gwarancji, z uwzględnieniem postanowień Projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ,
• Czas oczekiwania na zamówione urządzenia do 30 dni,
• Warunki świadczenia usługi utrzymania i wsparcia Systemu (SLA).
• Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie Umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
• Zamawiający nie ustanowił obowiązku wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

Załącznik:
- SIWZ
- Załącznik nr 1 do SIWZ
- Załącznik nr 2 do SIWZ
- Załącznik nr 3 do SIWZ